ISO 9001:2015

Сертификат за одобрение на „ЦИКОНИЯ“ ООД

Разрешение от ГДПБЗН

Разрешение от ГДПБЗН за осъществяване на дейности по сервизно облужване на противопожарни уреди

Разрешение от ГДПБЗН

Разрешение от ГДПБЗН за осъществяване на дейности по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения

Документ за правоспособност

За осъществяване на дейности по обслужване на противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

Свидетелство от ИА "Морска администрация"

Свидетелство за одобрение за извършване на проверки, изпитания и поддръжка на корабни спасителни средства

Лиценз от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Ciconia ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Сертификат за одобрение на „ЦИКОНИЯ“ ООД в съответствие с ISO 9001:2015 за поддържане и изпитване на пожарогасително и пожароизвестително оборудване и системи за морски и индустриални цели. Поддържане и изпитване на дихателни апарати. Доставка на технически газове и преносими пожарогасители.

Разрешение ГДПБЗН

Разрешение от ГДПБЗН

Разрешение от ГДПБЗН за осъществяване на дейности по сервизно облужване на противопожарни уреди

Разрешение ГДПБЗН

Разрешение от ГДПБЗН

Разрешение от ГДПБЗН за осъществяване на дейности по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения

Сертификат парникови газове

Документ за правоспособност

Документ за правоспособнот за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съфържащо флуорсъдържащи парникови газове.

IAMA-1 IAMA-2

Свидетелство от ИА "Морска администрация"

Свидетелство за одобрение за извършване на проверки, изпитания и поддръжка на корабни спасителни средства, противопожарни системи и пожарогасители

DAMTN-1 DAMTN

Лиценз от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

2014 © Ciconia- All rights reserved

Design and created: Venhy Basta